Kişisel Web Sitesi

PATRONA HALİL İSYANI VE HAMAMI

Hamam, şehrin merkezinde Sultan II. Beyazıt Camii’nin biraz uzağında (Edebiyat Fakültesi yanında) bulunmakla beraber külliyenin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda halk arasında bir ara Patrona Hamamı adıyla da anılan binanın, Yavuz Sultan Selim’in annesi Gülbahar Hatun’un (ö.1505-1506) Trabzon’daki vakıflarına gelir sağlayan mülk ve araziler listesinin sonunda “İstanbul’da Sultan Beyazıt Camii yanındaki Yenihamam ifadesi, senede 75.000 akçe” kaydına rastlanmıştır. Bu bilgiden anlaşıldığına göre XVI. yüzyılda Yenihamam denilen Beyazıt Hamamı, padişahın eşi olan Gülbahar Hatun’un vakıflarına gelir sağlamak üzere inşa ettirilmiştir (1500 yılı). 

YAVUZ SULTAN SELİM’İN ANNESİ GÜLBAHAR HATUN TARAFINDAN 1500 YILINDA YAPTIRILMIŞTIR.

Osmanlı tarihi, pek çok isyan veya ihtilal olarak nitelendirilebilecek olaylarla doludur. Bu ayaklanmalardan biri de 28 Eylül 1730’daki Patrona Halil İsyanı’dır. Patrona İsyanı olarak tarihe geçen ve Lale Devri’nin kapanmasıyla sonuçlanan olayın baş sorumlusu olan Patrona Halil, 1690 yılında Arnavutluk’nun Horpeşte bölgesinde doğdu. Bu isyan, Patrona’nın isim ve mesleği sebebiyle bir halk hareketi olarak anılır. Patrona Halil, bu halk isyanının elebaşısı olup, Horpeşte’li bir Arnavut’tur. Leventlik ve Rumeli’de Yeniçerilik yapmıştır. Nice ve Vidin’de çıkan Yeniçeri ayaklanmalarına katılarak idam cezası alan ancak idamdan kurtulan biridir. Daha sonra İstanbul’a gelmiş ve gönüllü olarak Yeniçeri Ocağı’nda görev almıştır. 17. Ağa Bölüğü’ne mensuptur. Diğer Yeniçeriler gibi ikinci iş olarak zanaat ile uğraşmış ve Beyazid Camii Hamamı’nda tellaklık yapmıştır. Bazı görüşlere göre Kaptan-ı Derya’nın yardımcılarından olan Patrona Gemisi’nde levent olarak görev yaptığından, Patrona lakabını almıştır.  İstanbul meyhaneleri ile arasının iyi olduğu, devamlı alkol aldığı ve isyancıları da bu meyhanelerden topladığı söylenir.

YAVUZ SULTAN SELİM’İN ANNESİ GÜLBAHAR HATUN TARAFINDAN 1500 YILINDA YAPTIRILMIŞTIR.

1718-1730 yılları arası, savaştan uzak, zevk ve eğlencenin hakim olduğu, dünya görüşünün hızla değiştiği, her yerin saray, köşk, sadabat adı verilen gezinti ve mesire yerleriyle donatıldığı, yüzlerce altın eden lale soğanlarının her yere dikilmesinden dolayı bu 12 yıllık süre; Lale Devri olarak anılır. Dönemin Padişahı III. Ahmet, Sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. III. Ahmet döneminde, Damat İbrahim Paşa’dan önce, 1703-1718 yılları arasında 15 senede 13 Sadrazam değişmiş olduğundan bu da sistemin iyi işlemediğini gösterir.

III. Ahmet Çeşmesi, İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın önerisiyle III. Ahmed tarafından Perayton isimli bir Bizans çeşmesinin yerine inşa ettirilen çeşmedir. Türk rokoko tarzının en güzel örneklerinden olan çeşmenin yapım tarihi 1728’dur

Savaştan hoşlanmayan Damat İbrahim Paşa’nın, 12 yıldan fazla bu görevde kalması, zevk ve eğlencelere yapılan harcamaları, büyük ekonomik sıkıntı çeken halk tarafından israf olarak görülmesine yol açmıştır. İran seferlerinin geciktirilmesi, Rusya’nın bizden önce İran’a girmesi, bazı yerlerin özellikle de Tebriz’in savaşılmadan kaybedilmesi dikkatlerden kaçmamıştır. Padişah’ın bir türlü sefere çıkmaması, İbrahim Paşa’nın Alman savaşlarındaki başarısızlıkları, Yeniçerilerin uzun zamandır maaş alamaması, Kapıkulu ve Yeniçerilerle ilgili yapılmak istenen düzenlemeler de hoş karşılanmamaktadır. Devlet adamlarına duyulan hoşnutsuzluklar, Kaymak Mustafa Paşa ve ulemanın isyancı davranışları, ulemadan bazılarının Damat İbrahim Paşa’ya düşman olması ve asker kökenli bazı kimselerin ayak takımını kışkırtması Patrona Halil İsyanı’nı körüklemiştir.  İsyana kadar bu durumlar 12 yıl sürmüştür. Aslında yöneticilerin tüketimi, gündelik yaşam harcamaları öncekilerden farklı değildi. Ölen yöneticilerin bıraktığı mal varlıkları söylentilerin tutarsız olduğunu gösterir. Ama III. Ahmet’ten önceki Padişahlar, genelde Edirne’de kaldıkları için İstanbul bakımsız kalmıştır. III. Ahmet’in İstanbul’a yerleşmesiyle yapılan gerekli ve belki biraz gösterişli yapılar, harcamaları dışarıda aşırı olarak göstermiştir.

Üsküdar’da, vapur iskelesinin tam karşısında bulunan Sultan III. Ahmet Çeşmesi, 1728 yılında yapılmıştır ve aynı zamanda çeşmenin dört tarafı da bazıları Sultan III.Ahmet’e ait şiirlerle süslüdür.

İsyancılar, padişah ve devlet adamlarının Üsküdar’da, İstanbul’un sakin olduğu 25 Eylül’de Mevlit Alayı günü harekete geçtiler. 28 Eylül Perşembe günü şeriat için bayrak açtılar. 3 koldan yürüyüşe geçtiler. Kapalı Çarşı’yı, Et Meydanı’nı ve Üsküdar’ı isyana davet ettiler. İstanbul kaymakamı anında ve cesaretle tedbir almadığı için isyan büyümüştür. Hapishanedeki mahkûmlar salıverilmiş, isyancılar saraya gelmiştir. İsyana karşı Padişah Topkapı Sarayı’na gelmiş, Sancak-ı Şerif çıkarılmış ancak bir netice alınamamıştır. Yeniçerilerin ve Acemi Oğlanların kazan kaldırıp, şeriat için yürümeleriyle 29 Eylül günü isyancılar, İstanbul’un kontrolünü ele geçirdiler. Patrona Halil ve yandaşları yağmalar, baskınlar düzenleyip ayaklanmaya katılmayanları ve uygun görmedikleri kişileri öldürmeye başladılar. Et Meydanı’ndaki karargâha müderrisler getirip, isteklerini fetva haline dönüştürüp meşruiyet kazanmaya çalıştılar.

SULTANAHMED MEYDANI (AT MEYDANI)

Padişah III. Ahmet, aracı göndererek isyancıların isteklerini sordurmuştur. İsyancılar Padişah’tan, Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa ve Şeyhülislam Abdullah Efendi’nin de içinde bulunduğu 37 kişinin kendilerine verilmesini istediler. Bu gelişmeler üzerine Padişah III. Ahmet, katli istenen devlet adamlarını görevden aldı ve yerlerine yenilerini atadı. Zülâli Hasan Efendi, Mustafa Mehmet Paşa ve Sadrazam İbrahim Paşa idam edildi. Cesetler öküz arabalarıyla At Meydanı’na gönderildi. İsyancılar cesetleri İstanbul sokaklarında sürükleyip, herkese gözdağı verdiler. Şeyhülislamın katli ise ulemanın caiz olmadığı fetvası vermesi üzerine gerçekleşmedi.

SULTANAHMED MEYDANI (AT MEYDANI)

İsyancılar, ilk günlerde Padişah’a bağlı olduklarını söylerken daha sonra III. Ahmet’in hal’ini istediler. III. Ahmet, isyanı sona erdirmek için tahttan çekildi. Kardeşi Mustafa’nın oğlu Şehzade Mahmut’a saltanatı bıraktı. Ondan merhametli, cömert, tasarruflu olmasını, hazine mallarını ziyan etmemesini ve vezirine teslim olmamasını istedi. Birini uzun süreli görevde bırakmamasını, kendi işini kendinin görmesini, kimsenin bedduasını almamasını, devlet işlerini başkalarına bırakmamasını ve bizzat idareyi ele almasını öğütledi.

YENİÇERİLER CADDESİ

İsyancılar, I.Mahmut’a istedikleri kişileri önemli mevkilere getirmesini istediler ve baskı yaptılar. 46 gün devlet çarkını istedikleri gibi yönettiler. Padişah, önce kabul etti ama diğer taraftan Yeniçerileri ve zarar gören devlet adamlarını yanına çekti. Patrona Halil, Sadaret Kaymakamı olmak istedi (Sadrazamın İstanbul dışında olduğunda yerine bakan kişi, vekili). Padişah bunun zararını bildiği için, Kaptan-ı Derya, hocası Mehmet Paşa ile bir plan kurdu. Patrona Halil’i hilat giymesi için 25 Kasım 1730’da Topkapı Sarayı’na davet etti. Revan Köşkü’nde bekleyen Yeniçerilerin saldırısıyla, Patrona Halil ve Yandaşları önce birbirinden ayrıldı, sonra muhafızları teker teker içeri alınarak öldürüldü. Devlet otoritesi yeniden sağlandı, İstanbul sıkıyönetime alındı, hamamlardaki Arnavutlar dağıtıldı ve 2000 kişi ya idam edildi ya da Anadolu’ya sürgüne gönderildi. 25 Kasım’dan sonra I. Mahmut’un gerçek saltanatı başladı. 12 yıl devam eden bütün olumsuzluklara rağmen imar ve restorasyon dönemi olarak anılan Lale Devri bu isyanla sona erdi.

Bir Cevap Yazın