Kişisel Web Sitesi

DİN

KURAN’DA MATEMATİK SİSTEM İLE ÖLÇÜ VE AHENK

Kur’an-ı Kerim’deki matematiksel verileri ilk olarak inceleyen Abdürrezzak Nevfel’dir. 1970’lerde yaptığı çalışmayla Kur’an’daki bu özelliğe dikkat çekilmiştir. Kur’an’ın kelimeleri edebi üslupta kullanma tarzı var. Ya doğadaki fenomenleri anlamlı kılacak şekilde, ya da birbiriyle uyumlu olacak şekilde bir anlatım söz konusudur. Kur’an’da, Anne ile Baba kelimesi 117’şer defa geçiyor. Kur’an’da, Kardeş ile Yakın Akraba kelimesi 96’şar […]

SABİT BİN AKRAM R.A. (ASHAB-I BEDİR)

Sabit Bin Akram el-Belevi (R.A.) Ensar’dan ve Evs kabilesindendir. Bedir Gazası’nda ve diğer bütün gazalarda Peygamberimizin yanında bulunmuştur. Mute gazasında, ordu kumandanı Cafer-i Tayyar Hazretleri (r.a.) şehid düşünce sancağı Abdullah Bin Revaha (r.a) almış, onun da şehid düşmesiyle sancağı Hazret-i Sabit’e (r.a.) vermişler, o da Müslümanların sancağını alarak Halid Bin Velid’e teslim etmiş ve ” […]

KANDİL GECELERİ BİD’ATTİR

Ülkemizde her yıl “Dinin kesin bir emri, fıkhi bir mecburiyeti imiş” gibi kutlanılan bu gecelerin, İslam’ın iki temel kaynağı (Kur’an ve sünnet) tarafından “kutsal” ilan edilmedikleri tartışmasız bir gerçektir. Kandil geceleri diye bilinen geceler; Mevlid, Regaib, Miraç, Beraat ve Kadir Geceleridir. Bu gecelere Kandil denmesinin sebebi; Osmanlı padişahı 2. Selim (1566-1574) zamanında; minarelerde kandiller yakılarak […]

EBU EYYÜB EL-ENSARİ (R.A.)

Ebu Eyyub Hazretleri, Ensar’dan ve Hazrec kabilesindendir. İsmi Halid Bin Zeyd Bin Küleyb en-Neccari’dir. Hicretten iki sene kadar önce Hac mevsiminde Mina’da Medinel’lilerden 73 kişi, canları uğruna Resulullah Efendimizi (s.a.v.) koruyacaklarına bey’at etmişlerdi. İkinci Akabe Bey’ati denilen bu bey’atte  Ebu Eyyub Hazretleri de vardı. Medine’ye döndüğünde Müslüman olduğunu ilan etti. Onunla birlikte zevcesi Ümmü Eyyüb’de […]

HASAN-I BASRİ (R.A.)

Tabiinin büyüklerinden Hasn-ı Basri (r.a.), alim, fakih, abid ve vera sahibi bir zat idi. Doğduğu zaman Hazret-i Ömer’e (r.a.) götürmüşlerdi, Hazret-i Ömer (r.a.) ona,yüzü çok güzel olduğu için ” Hasan” ismini vermiştir. Ashab-ı Kiram’dan üç yüz kadarına yetişmiştir. Hatta kendisi” Biz Horasan’a gazaya gittiğimizde, ordumuzda Ashab-ı Kiram’dan üç yüz zat bulunuyordu” derdi. Hasan Basri’nin (r.a.) […]

HUZEYFE BİN YEMAN (R.A.)

Huzeyfe (r.a.) ” Yeman” lakabıyla bilinen Hisl Bin Cabir’in (r.a.) oğludur. Her ikisi de sahabenin büyüklerindendir. Huzeyfe Bin Yeman (r.a.). Resulullah’ın (s.a.v.) mahrem-i esrarı (sırdaşı) olup münafıkları ve ileride olacak fitnelerin tafsilatını en ziyade bilen zat idi. ” Kıyamet gününe kadar olmuş ve olacak şeyleri Resulullah (s.a.v.) bana söyledi” buyurmuştur. Hazret-i Ömer (r.a.) Medine’de bir […]

VAİL BİN HUCR (R.A.)

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberliğini işitince kavmimin temsilcisi olarak yola çıktım. Medine’ye geldim. Beni Ashab-ı Kiram’dan bazı zatlar karşıladı ve ” Sen gelmeden üç gün önce, Resulullah senin gelişini bize müjdelemiş ve Vail Bin Hucr size geliyor buyurmuştu” dediler. Sonra, Peygamberimizin huzuruna girdim. Beni güzel karşılayıp alaka gösterdi, yakınına aldı ve ridasını yayıp üzerine oturttu. Sonra […]

CABİR BİN ABDULLAH BİN RİYAB (R.A.)

Ensar’dan ve Hazrec kabilesinin Nu’man oğullarındandır. Bedir ve Uhud Gazalarıyla diğer bütün harblerde Resul-i Ekrem Efendimizle (s.a.v.) birlikte hazır bulunmuştur. Birinci Akabe’den önce ilk iman edenlerdendir. Birinci Akabe Bey’atında bulunan diğer zatlar şunlardır: Sa’d Bin Zürare, Avf Bin Haris, Kutbe Bin Amir, Ukbe Bin Amir, Ubade Bin Samit (radıyallahü anhüm). Kendisinden rivayet olunan bir hadis-i […]

HARİS BİN SIMME (R.A.)

Ensar’dan ve Hazrec Kabilesinin Mebzul Oğullarındandır. Künyesi Ebu Sa’d’dır. Peygamberimiz (s.a.v.) onu Suheyb-i Rumi (r.a.) ile kardeş kılmıştı. Bedir Gazası’na Resulullah Efendimizle çıkmış ise de, Ravha denilen yerde kaza ile bir azası kırıldığından Peygamberimiz onu geri göndermiş lakin ganimetten pay vermişti. Uhud Gazası’nda bulunarak sebat edenlerdendi. Hatta Uhud’da Osman Bin Abdullah’ı öldürünce zırhını, miğferini ve […]

İLK SANCAKTAR, BÜREYDE BİN HUSAYB

Peygamberimize Cenab-ı Hak’tan hicrete izin çıktığı zaman, Hz. Ebubekir-i Sıddık ile birlikte Mekke’den gizlice Medine’ye doğru yola çıkmışlardı. Kureyş kafirleri de onları bulup getirene büyük mükafatlar va’d ettikleri için bu mükafata tamah eden pek çokları yolları tutmuşlardı. Büreyde bin Husayb da Sehmoğullarından yetmiş süvari ile birlikte, belki rastlarım diye çıkmıştı. Karşılaştıklarında hidayet rehberi Resul-i Ekrem […]

Previous Posts