Kişisel Web Sitesi

EBU EYYÜB EL-ENSARİ (R.A.)

Ebu Eyyub Hazretleri, Ensar’dan ve Hazrec kabilesindendir. İsmi Halid Bin Zeyd Bin Küleyb en-Neccari’dir.

Hicretten iki sene kadar önce Hac mevsiminde Mina’da Medinel’lilerden 73 kişi, canları uğruna Resulullah Efendimizi (s.a.v.) koruyacaklarına bey’at etmişlerdi. İkinci Akabe Bey’ati denilen bu bey’atte  Ebu Eyyub Hazretleri de vardı. Medine’ye döndüğünde Müslüman olduğunu ilan etti. Onunla birlikte zevcesi Ümmü Eyyüb’de Müslüman oldu. İkisinin de Peygamber Efendimize büyük hizmetleri vardır. Peygamberimizin hicretini işitince gelişini beklediler, ona yardımcı olmak için hazırlıklar yaptılar.

Peygamberimiz (s.a.v.) hicrette Medine’ye teşrif ettiklerinde, Ebu Eyyub Hazretlerinin evine misafir oldu, Mescid-i Nebevi ve haneleri yapılıncaya kadar ( takriben yedi ay) orada kaldılar. Peygamberimiz (s.a.v.) Ebu Eyyub’u (r.a.), Mus’ab Bin Umeyr (r.a.) ile kardeş yapmıştı.

Ashab-ı Kiramın büyüklerinden ve Kuran-ı Kerim tefsirini, haram ve helali en iyi bilenlerdendi. Daima nefsiyle cihad ederdi. Son derece mütevazı idi. Bir vaizin: ” Muhakkak dirilerin amelleri, ruhlar aleminde ölülere gösterilir” dediğini işitince ” Ah,-evvelce vefat etmiş olan- Ubade Bin Samit ve Sa’d Bin Ubade amellerimi gördüklerinde nasıl mahcub olurum” dedi. Halbuki kendisi Ashab-ı Kiram’ın en çok ibadet edenlerinden idi. Peygamberimiz (s.a.v.) Konstantiniye surları dibinde bir zat defn olunur” buyurdular. Ebu Eyyub el-Ensari bu hadis-i şerifi naklettikten sonra: ” Umulur ki o salih zat ben olurum” demiştir.(Ikdü’l-Ferid)

Allah yolunda devamlı cihad ederdi. Bedir’den itibaren Peygamberimizle bütün gazalara iştirak ettiği gibi Hulefa-yı Raşidin devirlerinde de bir çok gazalarda bulunmuşlardır.

Asla riyaset peşinde olmamıştır. Şehid olduğu son İstanbul gazasına henüz genç yaştaki Yezid’in kumanda ettiği ordu ile gitmişti. Şöyle derdi: ” Allah-ü Teala yüce kitabında -mealen-: ‘Gerek hafif, gerekse ağır (hangi halde olursanız olun) Allah yolunda canlarınız ve mallarınızla cihada çıkın. Bu sizin için daha hayırlıdır’. (Tevbe Suresi, ayet 41) diye buyuruyor. Ben de bakıyorum, cihadın kendime bazen hafif, bazen de ağır geldiğini görüyorum ve hep gazaya çıkıyorum. (Cilaülkulüb ve Keşfü’l Kürub bi-Menakıb-i Eyyüb)

Bir Cevap Yazın